Erasmus – Szkoła Możliwości

The main aim of completing ‘School of possibilities’ project is working out a coherent model of a student’s development individual support in a new school structure. The platform of project activities is working with a special educational needs student and individualization of impact aimed at optimization of a student’s school achievements. Teachers participating in mobilities will share the gained knowledge and skills, which will be consequently used during work at lessons in a classroom as well as during individual classes. Then, the acquired tools will be implemented into work by all teachers. Electronic base of materials for teachers and parents will be made and interesting project solutions will be placed on the eTwinning platform. Methods, forms and tools of work introduced during classes will be targeted at increasing the activity of students on their own, which will contribute to their direct participation in key events involving presentations of their own interests and possibilities. In October 2018 a school university of grades 4-6 will take place, in December 2018 we will have an open presentation of individual works, in January 2019 a school open day of an expert in grades 1-3, and in March 2019 an open presentation of realization effects concerning extended schedules of various subjects teaching.


The whole society of STO schools team will participate in the project, including 62 teachers, 410 students. The participants of the planned mobilities will be the integrated teaching teachers, 4-6 grades teachers, 7-8 grades teachers and the specialists from the psychological-pedagogical team. Taking part in the mobilities will allow to satisfy the key needs specified in the European plan of school development. The teachers will learn new methods of using ICT in the process of individualizing the work with a student, new methods of class work preventing educational and social students’ exclusion, management staff will acquire tools facilitating preparation of a document describing a new model of individual student’s support. Moreover, teachers will improve their linguistic skills , which will let them use English-language websites in everyday work with students as well as communicate fluently with foreign partners and co-operate more closely with an English teacher as part of teaching schedule and additionally will support them when hosting foreign guests. All mobilities participants are going to use educational platforms, creation possibilities of films, presentations, comic strips, quizzes, crosswords and placing students’ materials on a school website.


The project has a wide range of impact. The direct addressees are 16 teachers participating in the mobilities, who will share the acquired knowledge and skills with the rest of the teachers team – 46 people. Intellectual potential and professional skills of pedagogical team will increase. Thanks to project tasks realized at school, the indirect project receivers will be the students – 415 people and their parents. Considering the fact that the school works dynamically in the educational environment organizing studio visits and preparing conference performances, the project receivers will be also teachers from other places (about 100 teachers), who will be able to use presented solutions in their work. Apart from that, thanks to placing interesting and checked lesson scenarios on a school website and www platform, the project will reach a wide European range.


Completing the project will bring long-term benefits. Thanks to the project topic teachers will increase their knowledge concerning methods of counteracting the special needs students educational and social exclusion. The school work will be improved thanks to applying new schedule-organizational solutions, introducing changes in management, working out new standards and procedures in projects management, which will result in taking up following projects challenges, and finally will increase the European dimension of the school functioning.

 


 

Głównym celem realizacji projektu „Szkoła możliwości” jest wypracowanie spójnego modelu indywidualnego wsparcia rozwoju ucznia w nowej strukturze szkolnej. Płaszczyzną działań projektowych jest praca z uczniem ze SPE i indywidualizacja oddziaływań służąca optymalizacji osiągnięć szkolnych ucznia. Nauczyciele uczestniczący w mobilnościach podzielą się zdobytą wiedzą i umiejętnościami, które następnie będą wykorzystywane podczas pracy na zajęciach w klasie i podczas zajęć indywidualnych. Następnie poznane narzędzia zostaną wdrożone do pracy przez wszystkich nauczycieli. Powstanie elektroniczna baza materiałów dla nauczycieli i rodziców, a interesujące rozwiązania projektowe zostaną zamieszczone na platformie eTwinning. Wprowadzone podczas zajęć metody, formy i narzędzia pracy będą miały na celu zwiększenie aktywności własnej uczniów, co przełoży się na ich bezpośredni udział w wydarzeniach kulminacyjnych służących prezentacji własnych zainteresowań i możliwości. W październiku 2018 odbędzie się szkolna wszechnica w klasach 4-6, w grudniu 2018 roku zorganizowana zostanie otwarta prezentacja prac samodzielnych, w styczniu 2019 otwarty szkolny dzień eksperta w klasach 1-3, a marcu 2019 otwarta prezentacja efektów realizacji rozszerzonych programów nauczania różnych przedmiotów.


W projekcje będzie uczestniczyć cała społeczność zespołu szkół STO, w tym 62 nauczycieli, 410 uczniów. Uczestnikami zaplanowanych mobilności będą nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele klas 4-6, nauczyciele klas 7-8 i specjaliści z zespołu psychologiczno-pedagogicznego. Udział w mobilnościach pozwoli zaspokoić kluczowe potrzeby określone w europejskim planie rozwoju szkoły. Nauczyciele poznają nowe metody wykorzystania ICT w procesie indywidualizacji pracy z uczniem, nowe metody pracy na zajęciach zapobiegające wykluczeniu edukacyjnemu i społecznemu uczniów, kadra zarządzająca zdobędzie narzędzia ułatwiające przygotowanie dokumentu opisującego nowy model indywidualnego wsparcia ucznia. Ponadto nauczyciele usprawnią swoje umiejętności językowe, co pozwoli im korzystać ze stron anglojęzycznych w codziennej pracy z uczniami, swobodnie komunikować się z partnerami zagranicznymi oraz zacieśnią współpracę z nauczycielem języka angielskiego w ramach programu nauczania i dodatkowo odciążą go w trakcie podejmowania gości zagranicy. Wszyscy uczestnicy mobilności korzystać będą z platform edukacyjnych, możliwości tworzenia filmów, prezentacji, komiksów, quizów, krzyżówek oraz umieszczania uczniowskich materiałów na szkolnej stronie.


Projekt ma szeroki zasięg oddziaływań. Bezpośrednimi adresatem jest 16 nauczycieli uczestniczących w mobilnościach, którzy podzielą się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z resztą zespołu nauczycielskiego – 46 osób. Wzrośnie tym samym potencjał intelektualny kadry pedagogicznej i ich umiejętności zawodowe. Dzięki zadaniom projektowym realizowanym w szkole pośrednimi odbiorcami projektu staną się uczniowie – 410 osób oraz ich rodzice. Ze względu na to, że szkoła prężnie działa w środowisku edukacyjnym organizując wizyty studyjne i przygotowując wystąpienia podczas konferencji odbiorcami projektu będą nauczyciel z innych placówek (ok.100 nauczycieli), którzy będą mogli wykorzystać prezentowane rozwiązania w swojej pracy. Ponadto dzięki umieszczaniu ciekawych i sprawdzonych scenariuszy zajęć na szkolnej stronie i platformie www projekt zyska szeroki europejski zasięg.


Realizacja projektu przyniesie długoterminowe korzyści. Dzięki tematyce projektu zwiększy się wiedza nauczycieli na temat metod służących przeciwdziałaniu wykluczeniu edukacyjnemu i społecznemu dzieci ze SPE. Poprawi się jakość pracy szkoły dzięki przyjęciu nowych rozwiązań programowo-organizacyjnych, wprowadzeniu zmian w zarządzaniu, wypracowaniu nowych standardów i procedur kierowania projektami, co będzie skutkować podejmowaniem kolejnych wyzwań projektowych, a w efekcie zwiększy wymiar europejski funkcjonowania szkoły.

 


 

Realizacja Projektu w 2018 roku

W ramach projektu w lipcu i sierpniu 2018 r. dziesięciu nauczycieli naszej szkoły wyjechało na tzw. zagraniczne mobilności do Florencji oraz Cambridge, gdzie przez dwa tygodnie aktywnie brali udział w warsztatach, kursach i seminariach, zdobywając wiedzę z zakresu innowacji edukacyjnych oraz praktyczne umiejętności pedagogiczne.

 

Podczas wyjazdów prezentowano szkołę i realizowane w niej przedsięwzięcia.

 

Zespól Szkół - Presentation

 

W sierpniu 2018 r. odbył się cykl spotkań szkoleniowych, w ramach których uczestnicy mobilności podzielili się wiedzą i zdobytym nowym doświadczeniem z  kadrą pedagogiczną szkoły. Przeprowadzili szkolenia i zaprezentowali nowoczesne metody m.in. indywidualizacji pracy z uczniami. Prezentacje ze spotkań: Cambridge - efekty pracy i nauki podczas mobilności, Florencja - Creativity, Innovation, Motivation and New Teaching Methodologies Erazmus 2018

 

 
 

 

Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursów w praktyce

 

Zajęcia Mindfulness w Parkofrajdzie

7 listopada podczas dodatkowych zajęć z przyrody ćwiczyliśmy uważność metodą "Mindfulness" na terenie Parku Górczewska. Metoda ta pozwala na naukę skupienia uwagi na tym, co się dzieje w danej chwili, bez gonitwy myśli i dekoncentracji. Technikę medytacji "Mindfulness" nauczyciele poznali podczas wyjazdów do Florencji, organizowanych w ramach programu ERASMUS+. Po dzisiejszych zajęciach powróciliśmy do szkoły rozluźnieni i pełni pozytywnych wrażeń.

 

 
 
 

24 listopada 2018 r. pani Katarzyna Komisarz, uczestniczka mobilności we Florencji, przeprowadziła szkolenie dla nauczycieli poświęcone uważności i metodzie Mindfulness. Słuchacze wzięli udział w różnych aktywnościach i technikach medytacyjnych polegających na koncentrowaniu uwagi na wewnętrznych i zewnętrznych bodźcach występujących w danej chwili. Wrażenia uczestników szkolenia były bardzo pozytywne. Niektórzy zadeklarowali chęć wykorzystania poznanych ćwiczeń medytacyjnych nie tylko na swoich lekcjach, ale i w życiu codziennym, jako skuteczny trening walki ze stresem i pomoc w zachowaniu równowagi psychicznej.

W dniach 23-24 listopada 2018 roku odbyły się warsztaty prezentujące program profilaktyczny – „Spotkania z Leonem”. Celem warsztatów było zdobycie wiedzy na temat agresji u dzieci, jej celów i uwarunkowań oraz przygotowanie uczestników do prowadzenia z dziećmi zajęć z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych.

Dzięki mobilnościom w ramach projektu Erasmus+ „Szkoła możliwości”, regularnie korzystaliśmy z różnych narzędzi edukacyjnych ICT na lekcjach języka angielskiego. Trenowaliśmy słownictwo dzięki aplikacjom QuizletQuiznetic i Memrise, odpowiadaliśmy na pytania z ekranu, oglądając filmiki w aplikacji EdPuzzle i ćwiczyliśmy zagadnienia gramatyczne, grając w Kahoota. Raz jeszcze odkryliśmy, że efektywna nauka może być super przyjemna!!

20.03.2019r., w trzeciej turze, w klasach 5c i 5d odbyła się otwarta prezentacja prac samodzielnych. Otwarta, ponieważ na widowni zasiedli rodzice. Oprócz Święta Szkoły była to dla nich jedyna okazja, by zobaczyć prace samodzielne. Wydarzenie trwało cztery godziny – od drugiej do szóstej lekcji.W grupie prezenterów byli m.in.: Klimek, Franek,  Tosia, Zosia, Zuzia Szurek, Ola , Ania , mój brat  Radek i ja. Wszystkie wymienione osoby spisały się doskonale i otrzymały ocenę celującą. Mieliśmy szansę wysłuchać prac m.in. z języka polskiego, matematyki, historii, biologii i geografii. Najlepiej zapamiętałem prezentacje: Klimka z jęz.polskiego, Tosi z biologii i Radka (mojego brata) też z jęz. polskiego. Klimek ubrany w sportowy strój opowiedział o kickboxingu i zaprezentował kilka kopnięć z tej sztuki walki. Tosia przygotowała pracę o Kenii, gdzie spędziła wakacje. Opowiadała ciekawie nie patrząc na slajdy, zaprezentowała różne pamiątki i przysmaki z tego kraju. Na koniec sprawdziła, czy uważnie słuchaliśmy, zadając nam pytania konkursowe. Mój brat przygotował grę ortograficzno – gramatyczną wykorzystując planszę i zasady popularnego Chińczyka. Korzystając z pomocy Tosi, Mateusza i mojej podzielił uczniów na cztery grupy, które miały szansę zagrać. Ze względu na ograniczony czas graliśmy tylko przez piętnaście minut, ale pani Ania, nasza polonistka, obiecała kontynuację w klasach.Wydarzenie to było dla wszystkich dużym przeżyciem, następna, podobna okazja będzie podczas Święta Szkoły 08.06.2019 r. Bartosz Tomkiewicz 5c

 

 

W sobotę 8 czerwca 2019 r. podczas Święta Szkoły odbył się otwarty Dzień Eksperta, podczas którego uczniowie z klas 1-3 prezentowali swoje pasje i zainteresowania. Wystąpienia dzieci mogli obejrzeć wszyscy uczestnicy Święta Szkoły.

Nauczyciele przekazali wybrane materiały dotyczące różnego rodzaju aktywności, których nauczyli się podczas mobilności we Florencji, Dublinie i Cambridge. Materiały zostały zebrane, odpowiednio opracowane i pogrupowane w tematyczne działy, a następnie wydane w postaci „Poradnika dla Nauczycieli i Rodziców – praktyczne rozwiązania dla nauczycieli i rodziców”.

W poradniku znajdują się następujące rozdziały:

· Integracja grupy;

· Atrakcyjna lekcja;

· Emocje;

· Mindfulness (ćwiczenia uważności).

Poradnik będzie wykorzystywany przez nauczycieli podczas lekcji w klasach 0 -8, w pracy indywidualnej z uczniem, może być także pomocą dla rodziców podczas pracy z dzieckiem w domu.

Filmik w ramach projektów.