Discover European Nature

The main objective of the project „European Nature – learn, discover and Cooperate ” is to elaborate the European dimension of school activities by raising the level of foreign language proficiency and to increase awareness and understanding of other cultures and European countries among the members of the school community. Another advantage of the project is the ability to create a grid of international contacts, enabling active participation in social life and development sense of European citizenship and identity. The main platform of project activities at the school will be environmental education which is deeply rooted in the work priorities of the institution and its history. On such strong foundations we would like to thoroughly examine and explore the nature of the European Union, which provides a fascinating and interesting cognitive realm. What is worth stressing it provides an excellent platform to form a feeling of belonging to Europe of the whole school community – pupils, teachers and parents. The highlight of the opening series of project activities will be „Święto Szkoły” in June 2017 titled „Amazing Europe”. During which all tasks will be devoted to learning about European countries and their nature. We also plan to conduct the English-speaking day „Amazing Europe”. Next school year there will be implemented in the primary school classroom interdisciplinary projects devoted to the European nature. In the meantime in the secondary school social and academic projects will be carried out – „Discover the European Nature”. The culmination point of the project will be picnic and outdoor game during „Dzień Ziemi” in April 2018. Organized under the theme “Plants and animals in Europe” addressed to educational institutions in Bemowo district. In the project the whole school community of Zespół Szkół Społecznego Towarzystwie Oświatowego will participate. Including 70 teachers and 355 students. The participants of the planned mobility will be the teachers of integrated teaching, mathematics – natural sciences, teaching foreign languages and computer science. Participation in mobilities will fulfill the key needs identified in the European school development plan. Teachers of integrated teaching will improve their language skills, which will allow them to use English language in their daily work with students. They will gain the ability of freely communicating with foreign partners. What is more, they will strengthen their cooperation with an English teacher in the curriculum and also support him or her while taking care of guests from abroad. Teachers of mathematics and science acquired during the training skills they will use in their daily work by using new active methods, introducing the English-language materials about the nature of European experience and experiments to perform in the classroom. Additionally, modern computer techniques will be implemented while working with children. English teachers will enrich the variety of methods of communication during the process of teaching foreign language. IT teachers will enrich their knowledge about the latest trends in the IT field and will broaden their skills to administrate the school web site. All participants will benefit from the mobility of educational platforms, they will improve the ability to create movies, presentations, comics, quizzes, crosswords and others. They will also place students’ materials on the school website.

 The project has a wide range of interactions. The direct addressee of the project is 22 teachers participating in mobilities who will share their knowledge and skills with the rest of the team of teachers – 40 people. This will increase the intellectual potential of the teaching staff and their professional skills. Thanks to the project tasks carried out at school and at home the main recipients will be students – 360 people and their parents. Due to the fact that the school is very active in the local community, organizing „Dzień Ziemi” project will gather around 600 students and 50 teachers from Bemowo district educational institutions. They will participate in games during the event. Implementation of the project will bring long-term benefits. Thanks to the project there will raise awareness of all its direct and indirect participants about nature and culture, which will result in a sense of belonging to the European community interest in their life and everyday problems. The quality of school work will improve due to changes in management by means of developing new standards and procedures. The project will result in taking further challenges in another projects and ultimately enhance the European dimension of school functioning.

 


 

Projekt „European Nature – learn, discover and cooperate” jest realizowany w ramach programu ERASMUS+, akcja KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Jego celem jest wypracowanie europejskiego wymiaru działania szkoły przez podniesienie poziomu znajomości języka obcego oraz podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów europejskich wśród członków społeczności szkolnej.

Wydarzeniem otwierającym cykl działań projektowych będzie „Święto szkoły” w czerwcu 2017 pod hasłem „Amazing Europe”. Wszystkie punkty poświęcone będą poznawaniu krajów europejskich i ich przyrody. W listopadzie 2017 przeprowadzony zostanie dzień anglojęzyczny „Amazing Europe”. Realizowane także będą w szkole podstawowej interdyscyplinarne projekty klasowe poświęcone europejskiej przyrodzie oraz licealne projekty społeczne i naukowe – „Discover European Nature”. Uwieńczeniem całego projektu będzie festyn i gra terenowa podczas obchodów Dnia Ziemi na Bemowie w kwietniu 2018 r. zorganizowane pod hasłem „Plants and animals in Europe” adresowane do placówek oświatowych dzielnicy Bemowo.

W projekcie będzie uczestniczyć cała społeczność Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego. W tym 70 nauczycieli i 355 uczniów. Uczestnikami zaplanowanych mobilności będą nauczyciele nauczania zintegrowanego, przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, nauczania języków obcych oraz informatyki. Wszyscy uczestnicy mobilności korzystać będą z platform edukacyjnych, możliwości tworzenia filmów, prezentacji, komiksów, quizów, krzyżówek oraz umieszczania uczniowskich materiałów na szkolnej stronie. Projekt ma szeroki zasięg oddziaływań. Bezpośrednimi adresatami jest 22 nauczycieli uczestniczących w mobilnościach, którzy podzielą się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z resztą zespołu nauczycielskiego. Wzrośnie tym samym potencjał intelektualny kadry pedagogicznej i ich umiejętności zawodowe. Dzięki zadaniom projektowym realizowanym w szkole pośrednimi odbiorcami projektu staną się uczniowie – 360 osób oraz ich rodzice. Ze względu na to, że szkoła prężnie działa w środowisku lokalnym, organizując obchody Dnia Ziemi odbiorcą projektu będą uczestnicy gry i festynu, czyli około 600 uczniów i 50 nauczycieli z bemowskich placówek oświatowych.

Realizacja projektu przyniesie długoterminowe korzyści. Dzięki tematyce projektu zwiększy się wiedza wszystkich jego bezpośrednich i pośrednich uczestników na temat przyrody i kultury europejskiej, co będzie skutkowało poczuciem przynależności do europejskiej wspólnoty, zainteresowaniem jej życiem i problemami.

 


 

W ramach projektu w roku szkolnym 2016/2017 odbyły się 3 tury mobilności, w których uczestniczyło ośmioro nauczycieli.

Wszyscy nauczyciele byli na Malcie, podnosili swoje kwalifikacje językowe i informatyczne. Uczestnicy mobilności mieli okazję spotkać i podzielić się doświadczeniami z nauczycielami z innych krajów europejskich.  Dnia 30 sierpnia 2016r. po pierwszej turze mobilności i powrocie pierwszych uczestniczek, odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „Wykorzystania poznanych narzędzi informatycznych w pracy z dziećmi”. Prezentacja przedstawiająca poznane narzędzia tutaj. Wszyscy nauczyciele obejrzeli również prezentację o kulturze, zwyczajach i przyrodzie Malty.

W ramach projektu chętni nauczyciele przeprowadzili zajęcia z dziećmi w języku angielskim, jak również zajęcia z wykorzystaniem narzędzi poznanych w trakcie mobilności:

  • Lekcje języka angielskiego z wykorzystaniem aplikacji Hot PotatoesVoki odbyły się w klasach 6, „Solar System” – lekcja metodą CLIL.  Uczniowie wykonali pracę domową za pomocą poznanych narzędzi. Homework
  • Klasa 5a i 5b używała aplikacji Learning Apps w formie quizów i zabaw utrwalających słownictwo.
  • Podczas zajęć dodatkowych z przyrody w klasach 5 – używano także aplikacji Learning Apps.
  • W klasach 5a i 5b odbyła się lekcja przyrody w języku angielskim „The Vistula River” – lekcja metodą CLIL. Game of matching
  • Klasy 5 poznały „Ruch obiegowy Ziemi” – za pomocą aplikacji Learning Apps.
  • W klasach 5 i 6 uczniowie tworzyli quizy za pomocą aplikacji Kahoot, wykorzystywali je na różnych przedmiotach np. na języku polskim: sprawdzenie znajomości lektury pt. „Czarownica piętro wyżej”, godzinie wychowawczej: „ Jak dobrze się znamy” i matematyce.
  • W klasach 4 odbyła się lekcja języka angielskiego „Past Simple irregular verbs” przy użyciu aplikacji Voki.
  • W zerówkach odbyła się lekcja z użyciem aplikacji Voki „Happy Birthday. Konspekt Voki zerowka
  • W liceum powstał słownik angielsko- polski wykorzystywany na lekcjach chemii i fizyki. 

Wszyscy uczestnicy mobilności mieli szanse podziwiać piękną i niepowtarzalną przyrodę Malty. Zdjęcia ich autorstwa poniżej.

W ramach projektu przed każdą mobilnością zorganizowano spotkania dotyczące różnic kulturowych i bezpieczeństwa za granicą. Stworzono prezentacje o krajach, w których odbywa się mobilność: Informacje MaltaInformacje – Wielka Brytania każdy uczestnik mobilności został przygotowany do wyjazdu na spotkaniu z liderami projektu. Zadbano o  logistykę podróży, mapy i ubezpieczenia.

Po II turze mobilności dnia 14.03.2017r. odbyło się szkolenie zespołów Rady Pedagogicznej. Katarzyna Komisarz przygotowała prezentację na temat kreatora Wix, Edpuzzli, Adobe Spark oraz Learning Apps Empowerment in ECT skills. Magdalena Klimek przekazała Radzie bardzo wiele informacji na temat różnych sposobów komunikacji, wykorzystując Professional Communication Skills. Katarzyna Mysińska- Kakiet opowiadała o prowadzeniu bloga i jego użyciu podczas zajęć, inteligencji językowej, logiczno-matematycznej, wizualno-przestrzennej, ruchowej, muzycznej, przyrodniczej oraz przedstawiła różne typy ćwiczeń wspierające dany typ inteligencji do użycia nie tylko na zajęciach języka angielskiego Spice up your teaching.

21 kwietnia 2017 r. odbył się Bemowski Dzień Ziemi, który był kolejnym elementem realizacji projektu „European Nature – learn, discover and cooperate”. W grze wzięło udział 8 szkół podstawowych (26 klas) i 1 przedszkole (2 grupy). Grę poprowadzili uczniowie klas 5 i 6 pod opieką wybranego zespołu nauczycieli. Wszyscy uczestnicy gry terenowej otrzymali gadżety z logiem projektu.

Dnia 24 maja 2017 r. odbyła się Wszechnica dla uczniów klas 4-6 pod hasłem „Amazing Europe”. W trakcie warsztatów i wykładów prowadzonych przez nauczycieli i uczniów, dzieci poznały przyrodę, historię i kulturę wybranych rejonów Europy.

W ramach prac samodzielnych przygotowywanych przez uczniów powstało wiele ciekawych prezentacji oraz plakatów dotyczących różnorodności poszczególnych krajów europejskich, ich kultury, języka oraz przyrody. Przykładowe prace uczniów: EUROPEAN UNION, BREXIT, Germany Presentation.

Elementem przygotowania do Święta Szkoły w czerwcu 2017 była realizacja projektów klasowych integrujących treści kształcenia wszystkich sfer edukacji poświęconych przyrodzie wybranego państwa europejskiego w szkole podstawowej oraz liceum pod hasłem „Discover European Nature”. Punktem kulminacyjnym realizacji projektu „Discover European Nature” w roku szkolnym 2016/2017 było Święto Szkoły w dniu 10 czerwca 2017 r. pod hasłem „Amazing Europe”. Wzięło w nim udział około 360 osób. W Szkole Podstawowej działało 10 punktów zadaniowych przybliżających uczestnikom wiele informacji o Europie i Europejczykach. Odbyły się pokazy taneczne i karate. W części przygotowanej przez uczniów i nauczycieli liceum odbyła się gra pt. „Wokół Bałtyku”. Wszyscy uczniowie przygotowali ciekawe informacje, zagadki i puzzle związane z przydzielonymi państwami.

 

 

 

W czwartek 23 listopada odbył się Dzień Języków Obcych w nowej odsłonie.  Tegorocznym tematem przewodnim było hasło „Amazing Europe”, a więc wszystkie zadania dla uczestników dotyczyły europejskiej fauny i flory. Celem święta był nie tylko aspekt językowy, ale również pokazanie jak piękna jest natura w Europie.

Nowością była organizacja samej imprezy. Tym razem odbyły się trzy równoległe gry. Pierwsza dla klas 0a, 0b, 1a, 1b i 2b, druga dla pozostałych klas młodszych oraz 4 c i 4d, trzecia zaś dla klas 4a, 4b, 5a, 5b i obu szóstych. Każda gra podzielona była na prace przygotowawcze w salach, apel początkowy, rozwiązywanie zadań oraz podsumowanie z ogłoszeniem wyników. W klasach starszych  wygrała klasa 5b, a w młodszych 3a. Nagrody przyznano również za najlepsze przebrania.

Ze względu na większą liczbę klas w szkole, dzieci uczestniczyły w zabawie w swoich salach a zadania „przychodziły” niejako do nich jako punkty mobilne. Te punkty prowadzone były przez klasy 7 oraz drugie licealne, co również zdarzyło się po raz pierwszy, ponieważ do tej pory punkty prowadzone były przez klasy 6.

Po raz pierwszy również taka impreza była rozszerzona o języki hiszpański i niemiecki, co zostało przyjęte z dużym entuzjazmem uczniów.

 

 

           

 

9 lutego 2018 w siedzibie Klubu WAT odbył się nasz szkolny XIII Koncert Noworoczny. Tym razem towarzyszyły mu niecodzienne okoliczności. Tegoroczny Koncert był  bowiem przedostatnim etapem realizacji europejskiego projektu ERAZMUS+ – „EUROPEAN NATURE – LEARN, DISCOVERY, COOPERATE” i nosił tytuł „MUZYCZNA PODRÓŻ PO EUROPIE”.

Koncert Noworoczny to okazja do spotkania się w szerokim gronie uczniów, rodziców, nauczycieli i Zarządu Szkoły, porozmawiania o szkole i jej potrzebach, planach, osiągnięciach, sukcesach. To także okazja do podziękowania i symbolicznego nagrodzenia rodziców szczególnie wspierających Szkołę.

Na tegorocznym Koncercie ogłoszono także wyniki pierwszego w historii Szkoły budżetu partycypacyjnego.Nasi uczniowie przygotowali na Koncert bardzo ciekawy repertuar. Pani Joanna Grudzień i jej tancerze zabrali nas w „Taneczną podróż po Europie”. Klasy czwarte przygotowały muzyczną inscenizację zatytułowaną „Muzyka łączy pokolenia”.  W zamyśle miał to być tradycyjny występ z seniorami z DPS „Kombatant”, jednak w tym roku seniorzy po raz pierwszy od lat nie wzięli w naszym Koncercie udziału z powodu niedomagań ze zdrowiem. Klasy szóste poprowadziły konferansjerkę w najlepszym wydaniu, po polsku i po angielsku, jak przystało na europejskie standardy. Klasy młodsze zaśpiewały w oryginale piosenkę rosyjską, czeską, niemiecką, grecką, hiszpańską i włoską. Na finał wraz z nauczycielami dzieci zaśpiewały na głosy kanon „Panie Janie”.

Po raz pierwszy w tym roku nasz Koncert miał własną, profesjonalną oprawę muzyczną, którą zawdzięczamy naszemu nowemu nauczycielowi – artyście, panu Wojciechowi Rynduchowi.

Wszystkim występom towarzyszyła wyświetlana na ekranie prezentacja „Europejskie cuda natury” przygotowana przez uczniów klas 4 – 6 pod kierunkiem pana Adama Kowalczyka i pani Anety Świątek.

Panie Aneta Światek i Małgosia Cieślak wyczarowały smakołyki w bufecie, aby nie tylko duch był mocny.

Organizacja każdego Koncertu to duże, ambitne i czasochłonne przedsięwzięcie logistyczno – artystyczne. Za organizację tegorocznego Koncertu odpowiadały: pani Agnieszka Sykacz, Ewa Pytlak Marzena Derejko i Aneta Światek, ale realizacja Koncertu nie byłaby możliwa bez czynnego zaangażowania całej społeczności szkolnej: nauczycieli, dzieci, rodziców. Koncert poprzedza mnóstwo prób, przygotowań. Pojawiają się duże emocje. I organizatorzy, i uczestnicy muszą się bardzo natrudzić, aby „wszystko zagrało”. Jednakże każdego roku, po Koncercie, gdy emocje już opadną, pojawia się uczucie ogromnej satysfakcji i radości.

I właśnie dla tego uczucia jesteśmy gotowi „przenosić góry”.

 

 

     

          

W tym roku 20 kwietnia obchodziliśmy XIII Dzień Ziemi pod hasłem: „Odkrywamy tajemnice Czerwonej Księgi czyli europejski zwierzyniec w Parkofrajdzie”. Wydarzenie to kończyło projekt „European Nature – learn, discover, cooperate” prowadzonego w ramach programu Erasmus+.

Celem tego Dnia Ziemi było przybliżenie uczestnikom wiedzy na temat zagrożonych gatunków zwierząt w Europie.  Zespół Szkół STO na Bemowie zorganizował w ramach obchodów festyn dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych oraz grę terenową dla uczniów klas 0-3. 

Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Uczestniczyło w niej ok. 1000 osób z warszawskich placówek oświatowych (500 osób w grze i ok. 500 w festynie). Uczniowie klas 5 i 6 obsługiwali punkty na grze terenowej, przyjmując całe klasy i opowiadając im o Czerwonej Księdze, gatunkach zagrożonych oraz o działalności człowieka, która czasami szkodzi a czasami pomaga zwierzętom. Licealiści organizowali różne aktywności związane z tym tematem na festynie. W organizację imprezy włączyły się instytucje zewnętrzne: Greenpeace, Sekcja Zoologiczna Koła Naukowego Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW, pracownicy Straży Miejskiej z sekcji Ecopatrol, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.

Mocno zaangażowali się też rodzice, którzy podarowali różnorodne upominki dla dzieci biorących udział w grze. Wśród sponsorów upominków znalazł się Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz Ministerstwo Środowiska, które ufundowało pakiety edukacyjne dla szkół biorących udział w grze terenowej.

Niezmiernie cieszy nas również fakt, że swoją obecnością zaszczycił imprezę Burmistrz Bemowa – pan Michał Grodzki.

 

 
 
 

 

Dnia 31 maja 2018 zakończyliśmy realizację projektu „European Nature – learn, discover and cooperate”. Ostatnim etapem projektu było przeprowadzenie ewaluacji i napisanie raportu końcowego. Nauczyciele biorący udział w ankiecie wskazali korzyści wynikające z realizacji projektu, są to: otwarcie na świat, nawiązywanie nowych kontaktów, obycie nauczycieli w międzynarodowym towarzystwie, poznanie innych kultur. Dzięki realizacji projektu wzrosły umiejętności w zarządzaniu. Szkoła przygotowała dwa kolejne wnioski do Narodowej Agencji, oba były ocenione pozytywnie, jeden otrzymał dofinansowanie. Wzrosły kompetencje językowe nauczycieli. Zwiększyła się otwartość na nowe metody pracy. Zapoznaliśmy uczniów z nowymi narzędziami ICT i motywowaliśmy dzieci do aktywnego korzystania z nich przy przygotowaniu prac samodzielnych, prac projektowych etc. Realizacja projektu pozwoliła na lepsze poznanie różnych systemów edukacyjnych, zrozumienie nowych trendów, rozwój osobisty i społeczny nauczycieli.