• Idea, myśl

FUNDAMENT IDEOWY

 

Szkoła jest najważniejszym ośrodkiem życia dziecka, a także, obok rodziny, podstawowym źródłem wzorców zachowań społecznych, wywierającym decydujący wpływ na jego późniejsze życie. Z tego względu powinna całym swoim funkcjonowaniem dostarczać różnorodnych doświadczeń w relacjach międzyludzkich – indywidualnych i grupowych: w gronie rówieśniczym, w stosunku do młodszych i starszych kolegów oraz wobec dorosłych. Najważniejszym drogowskazem dla ludzi tworzących szkołę – od początku i wciąż na nowo – są wybrane wartości moralne.

NADRZĘDNE WARTOŚCI MORALNE

 

  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

  • USPOŁECZNIENIE

 

  • DZIELNOŚĆ

 

PRIORYTETY PEDAGOGICZNE

 

Intelektualny – KONSTRUOWANIE WIEDZY

 

Wiedza jest złożoną strukturą, skomponowaną z trzech równoważnych składowych: informacji, umiejętności i doświadczeń życiowych. Żadna z nich nie powinna być pominięta ani zaniedbana.

 

Dydaktyczny – SAMODZIELNOŚĆ I PRAWO DO BŁĘDÓW

 

Zdobywaniu wiedzy sprzyja samodzielność oraz możliwość wyciągania wniosków z popełnianych błędów. Uczeń uczęszcza do szkoły nie po to, żeby umieć, ale po to, żeby się uczyć, także na własnych błędach.

 

Wychowawczy – PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA WŚRÓD LUDZI

 

Nie jest zadaniem szkoły zaspokojenie wszystkich potrzeb dziecka i sprawienie, aby mu w życiu było dobrze. Jej zadaniem jest doprowadzenie do tego, by innym było z dzieckiem dobrze.

 

ISTOTA SZKOŁY

 

Im bardziej złożona wewnętrznie jest szkoła, im bardziej zróżnicowane są podejmowane na jej terenie działania i wynikające z nich interakcje społeczne, tym lepszym jest środowiskiem dla rozwoju młodego człowieka.

 

SZKOŁA JAKO PRZESTRZEŃ DZIAŁAŃ I MOŻLIWOŚCI

Przechwytywanie

Jeżeli działalność szkoły wyobrazimy sobie jako kosmos, to codzienne czynności: lekcje różnych przedmiotów, wycieczki, klasówki, prace domowe, stanowią z nim przestrzeń międzygwiezdną, natomiast gwiazdami są działania (imprezy, rozwiązania organizacyjne i metodyczne), które stanowią o unikalności programu tej placówki.

Na rysunku kolorem niebieskim oznaczone są elementy programu Szkoły Podstawowej nr 24 STO (w klasach 0-6), natomiast kolorem czerwonym elementy programu klas 7-8 SP oraz Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 99 STO. Niektórym działaniom (rozwiązaniom), np. Rudawka, sklepik, stosowanym w całym Zespole Szkół, towarzyszą dwie gwiazdy.

 

© Jarosław Pytlak