SKT nr 69 STO

Nasz organ prowadzący:

   Społeczne Towarzystwo Oświatowe jest organizacją pozarządową działającą poprzez koła terenowe. Zostało utworzone przez rodziców i nauczycieli w celu budowania harmonijnego połączenia wychowania i edukacji, na podbudowie wartości takich, jak: uczciwość, rzetelność, wzajemny szacunek i empatia.

 

   Prowadzi obecnie blisko 100 placówek w całym kraju, cieszących się sympatią uczniów i uznaniem rodziców. Do grona uczniów STO należy ponad 15 tysięcy młodych ludzi, a liczba osób zatrudnionych wynosi ok. 2,5 tysiąca osób.

 

   Szkoły STO uczą skutecznie, jednak ich podstawowy cel koncentruje się wokół kształtowania ucznia jako osoby: pod względem umysłowym, społecznym, kulturalnym i fizycznym. Szkoła społeczna ma za zadanie przygotować młodych ludzi, by w przyszłości uczyli się samodzielnie, dobrze działali w zespole i myśleli twórczo.

 

   Członków STO jednoczy zainteresowanie polską oświatą. Towarzystwo z zaangażowaniem zabiega o sprawy kluczowe dla systemu oświaty: o stanowienie przejrzystego prawa i sprzyjające warunki uczestnictwa rodziców w życiu wszystkich szkół. STO konsultuje i opiniuje projekty przepisów prawnych, zgłasza własne poprawki do ustaw, organizuje konferencje. Wspiera wszelkie inicjatywy, które wzbogacają edukację dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

   Przeważająca większość szkół STO to placówki niewielkie, w których klasy liczą kilkunastu uczniów. Kameralność daje uczniom poczucie bezpieczeństwa, zapobiega anonimowości, wspiera indywidualizację. Rozwijanie kompetencji społecznych przebiega w sposób naturalny, w codziennej praktyce szkolnej i w toku różnych projektów towarzyszących nauce. Przyjazna atmosfera budująca pozytywny stosunek do uczenia się to ważny element charakteryzujący styl edukacji w szkołach STO.

 

   Każdą szkołę STO, poza przyjazną atmosferą, cechuje profesjonalizm nauczycieli oraz kadry zarządzającej, kreatywność (przejawiająca się w promowaniu nowatorskich postaw) oraz nastawienie na podmiotowe traktowanie ucznia.

 

   Uczniowie zachęcani są do samodzielności rozumianej jako umiejętność rozwiązywania problemów, odwaga stawiania pytań, podejmowania dyskusji i wyrażania własnej opinii. Specyficznie rozumiane jest też pojęcie rywalizacji – uczeń ma rywalizować sam ze sobą, a tym samym dążyć do ciągłego polepszania własnych wyników.

 

   Nauka w szkołach STO jest odpłatna – szkoły finansowane są na zasadzie non profit, toteż czesne bywa zróżnicowane (zależy np. od usytuowania szkoły). Program zajęć jest bogaty, organizowane są zajęcia wyrównawcze, a sport szkolny traktowany jest poważnie. Opłacanie czesnego zwalnia rodziców z wielu innych kosztów dokształcania dzieci w ramach dodatkowych zajęć pozaszkolnych.