Erasmus – Szkoła Możliwości

Głównym celem realizacji projektu „Szkoła możliwości” jest wypracowanie spójnego modelu indywidualnego wsparcia rozwoju ucznia w nowej strukturze szkolnej. Płaszczyzną działań projektowych jest praca z uczniem ze SPE i indywidualizacja oddziaływań służąca optymalizacji osiągnięć szkolnych ucznia. Nauczyciele uczestniczący w mobilnościach podzielą się zdobytą wiedzą i umiejętnościami, które następnie będą wykorzystywane podczas pracy na zajęciach w klasie i podczas zajęć indywidualnych. Następnie poznane narzędzia zostaną wdrożone do pracy przez wszystkich nauczycieli. Powstanie elektroniczna baza materiałów dla nauczycieli i rodziców, a interesujące rozwiązania projektowe zostaną zamieszczone na platformie eTwinning. Wprowadzone podczas zajęć metody, formy i narzędzia pracy będą miały na celu zwiększenie aktywności własnej uczniów, co przełoży się na ich bezpośredni udział w wydarzeniach kulminacyjnych służących prezentacji własnych zainteresowań i możliwości. W październiku 2018 odbędzie się szkolna wszechnica w klasach 4-6, w grudniu 2018 roku zorganizowana zostanie otwarta prezentacja prac samodzielnych, w styczniu 2019 otwarty szkolny dzień eksperta w klasach 1-3, a marcu 2019 otwarta prezentacja efektów realizacji rozszerzonych programów nauczania różnych przedmiotów.
W projekcje będzie uczestniczyć cała społeczność zespołu szkół STO, w tym 62 nauczycieli, 410 uczniów. Uczestnikami zaplanowanych mobilności będą nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele klas 4-6, nauczyciele klas 7-8 i specjaliści z zespołu psychologiczno-pedagogicznego. Udział w mobilnościach pozwoli zaspokoić kluczowe potrzeby określone w europejskim planie rozwoju szkoły. Nauczyciele poznają nowe metody wykorzystania ICT w procesie indywidualizacji pracy z uczniem, nowe metody pracy na zajęciach zapobiegające wykluczeniu edukacyjnemu i społecznemu uczniów, kadra zarządzająca zdobędzie narzędzia ułatwiające przygotowanie dokumentu opisującego nowy model indywidualnego wsparcia ucznia. Ponadto nauczyciele usprawnią swoje umiejętności językowe, co pozwoli im korzystać ze stron anglojęzycznych w codziennej pracy z uczniami, swobodnie komunikować się z partnerami zagranicznymi oraz zacieśnią współpracę z nauczycielem języka angielskiego w ramach programu nauczania i dodatkowo odciążą go w trakcie podejmowania gości zagranicy. Wszyscy uczestnicy mobilności korzystać będą z platform edukacyjnych, możliwości tworzenia filmów, prezentacji, komiksów, quizów, krzyżówek oraz umieszczania uczniowskich materiałów na szkolnej stronie.
Projekt ma szeroki zasięg oddziaływań. Bezpośrednimi adresatem jest 16 nauczycieli uczestniczących w mobilnościach, którzy podzielą się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z resztą zespołu nauczycielskiego – 46 osób. Wzrośnie tym samym potencjał intelektualny kadry pedagogicznej i ich umiejętności zawodowe. Dzięki zadaniom projektowym realizowanym w szkole pośrednimi odbiorcami projektu staną się uczniowie – 410 osób oraz ich rodzice. Ze względu na to, że szkoła prężnie działa w środowisku edukacyjnym organizując wizyty studyjne i przygotowując wystąpienia podczas konferencji odbiorcami projektu będą nauczyciel z innych placówek (ok.100 nauczycieli), którzy będą mogli wykorzystać prezentowane rozwiązania w swojej pracy. Ponadto dzięki umieszczaniu ciekawych i sprawdzonych scenariuszy zajęć na szkolnej stronie i platformie www projekt zyska szeroki europejski zasięg.
Realizacja projektu przyniesie długoterminowe korzyści. Dzięki tematyce projektu zwiększy się wiedza nauczycieli na temat metod służących przeciwdziałaniu wykluczeniu edukacyjnemu i społecznemu dzieci ze SPE. Poprawi się jakość pracy szkoły dzięki przyjęciu nowych rozwiązań programowo-organizacyjnych, wprowadzeniu zmian w zarządzaniu, wypracowaniu nowych standardów i procedur kierowania projektami, co będzie skutkować podejmowaniem kolejnych wyzwań projektowych, a w efekcie zwiększy wymiar europejski funkcjonowania szkoły.


Realizacja Projektu w 2018 roku

W ramach projektu w lipcu i sierpniu 2018 r. dziesięciu nauczycieli naszej szkoły wyjechało na tzw. zagraniczne mobilności do Florencji oraz Cambridge, gdzie przez dwa tygodnie aktywnie brali udział w warsztatach, kursach i seminariach, zdobywając wiedzę z zakresu innowacji edukacyjnych oraz praktyczne umiejętności pedagogiczne.

Podczas wyjazdów prezentowano szkołę i realizowane w niej przedsięwzięcia.

Zespól Szkół - Presentation

W sierpniu 2018 r. odbył się cykl spotkań szkoleniowych, w ramach których uczestnicy mobilności podzielili się wiedzą i zdobytym nowym doświadczeniem z  kadrą pedagogiczną szkoły. Przeprowadzili szkolenia i zaprezentowali nowoczesne metody m.in. indywidualizacji pracy z uczniami. Prezentacje ze spotkań: Cambridge - efekty pracy i nauki podczas mobilności, Florencja - Creativity, Innovation, Motivation and New Teaching Methodologies Erazmus 2018

Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursów w praktyce

Zajęcia Mindfulness w Parkofrajdzie

7 listopada podczas dodatkowych zajęć z przyrody ćwiczyliśmy uważność metodą "Mindfulness" na terenie Parku Górczewska. Metoda ta pozwala na naukę skupienia uwagi na tym, co się dzieje w danej chwili, bez gonitwy myśli i dekoncentracji. Technikę medytacji "Mindfulness" nauczyciele poznali podczas wyjazdów do Florencji, organizowanych w ramach programu ERASMUS+. Po dzisiejszych zajęciach powróciliśmy do szkoły rozluźnieni i pełni pozytywnych wrażeń.